Saznajte više

Učestala pitanja

Općenito, upravljanje zgradom obuhvaća sve poslove vezane uz održavanje zgrade i njenih dijelova u funkcionalnom smislu.

Poslove vezane uz upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju upravitelju, a odluke koje se odnose na održavanje zgrade donose suvlasnici, s tim da međusobne odnose uređuju pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor).

Za poduzimanje poslova redovite uprave potrebna je suglasnost suvlasnika koji predstavljaju više od 50% vrijednosti zgrade (nekretnine). Poslovi redovite uprave su, primjerice, redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja, stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive zajedničke troškove, primjereno osiguranje zgrade (nekretnine), imenovanje i opoziv zajedničkog upravitelja, određivanje i promjene kućnog reda i drugo.

Za poduzimanje poslova izvanredne uprave, potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Poslovi izvanredne uprave su primjerice poduzimanje radnji poboljšanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje i drugo.Suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva zajedničke pričuve na žiro-račun zgrade prema utvrđenom godišnjem, odnosno višegodišnjem programu. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade (nekretnine) namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja zgrade (nekretnine) te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika. Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova upravljanja zgradom (nekretninom).
Zašto stambena zgrada treba imati upravitelja?
Zato što vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama, koji su istovremeno i suvlasnici zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, moraju izvršavati obveze u svezi održavanja i upravljanja objektom propisane zakonima i drugim pozitivnim propisima.

Obveze koje se moraju ispunjavati odnose se na:
  • održavanje zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju,
  • izvođenje nužnih i hitnih popravaka na zgradama,
  • osiguranje zgrade,
  • provođenje mjera zaštite od požara,
  • deratizacija i dezinsekcija,
  • prikupljanje sredstava zajedničke pričuve koja služe za podmirenje troškova  
  • održavanja zgrade te obavljanje svih drugih poslova vezanih za održavanje zgrade.

Gore navedene obveze propisane su odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim propisima, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o gradnji te drugih propisa.

U slučaju nepoštivanja propisanih obveza, suvlasnici mogu odgovarati prekršajno i kazneno. Stoga suvlasnici nekretnina trebaju izvršiti odabir upravitelja koji se brine o redovitom održavanju zgrade (nekretnine), prikupljanju sredstava pričuve, pregledu zgrade, osiguranju zgrade, izradi plana i programa radova na zgradi, izvođenju nužnih i hitnih popravaka, te obavljanju svih drugih poslova koji su vezani za održavanje i upravljanje zgradom i na koje upravitelja ovlaste suvlasnici zgrade.

PRAVILNICI I ZAKONI

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr