komunalne usluge

Cjenik

Kontinuirano prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za fizičke osobe - "kućanstva"

Naziv stavke
Opis
Jed. mjere
Cijena (u kn bez PDV-a)

Cijena (u eurima bez PDV-a)

Spremnik 60 litara

Cijena obvezne minimalne javne usluge
kom/mjesečno

30,00

3,98

Spremnik 60 litara

Pražnjenje spremnika
kom
4,00

0,53

Spremnik 120 litara
Cijena obavezne minimalne javne usluge
kom/mjesečno

60,00

7,96

Spremnik 120 litara
Pražnjenje spremnika
kom

8,00

1,06

Spremnik 240 litara
Cijena obavezne minimalne javne usluge
kom/mjesečno

120,00

15,93

Spremnik 240 litara
Pražnjenje spremnika
kom

16,00

2,12

Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 13%.

Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345

Opseg usluge za pravne osobe definira se ugovorom

(u cijeni je pokriveno / cijena minimalne javne usluge, cijena prijevoza i cijena za količinu predanog komunalnog otpada)

komunalne usluge

Cjenik

Kontinuirano prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike/"nije kućanstvo"

Naziv stavke
Opis
Jed. mjere
Cijena (u kn bez PDV-a)

Cijena (u eurima bez PDV-a)

Spremnik 120 litara
Cijena obavezne minimalne javne usluge
kom/mjesečno

125,00

16,59

Spremnik 120 litara
Pražnjenje spremnika
kom

8,00

1,06

Spremnik 240 litara
Cijena obavezne minimalne javne usluge
kom/mjesečno

250,00

33,18

Spremnik 240 litara
Pražnjenje spremnika
kom

16,00

2,12

Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 13%.

Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345

Opseg usluge za pravne osobe definira se ugovorom

(u cijeni je pokriveno / cijena minimalne javne usluge, cijena prijevoza i cijena za količinu predanog komunalnog otpada)

komunalne usluge

Cjenik

Ostale usluge gospodarenja otpadom

Opis usluge

Cijena (u kn bez PDV-a)

Cijena (u eurima bez PDV-a)

Vreća sa odvozom za dodatni MKO 80 litara*

13,28

1,76

Vreća sa odvozom za dodatni MKO 120 litara*

17,70

2,35

Vreće sa odvozom za dodatni BKO, papir, plastika, 120 litara**

2,65

0,35

Drobljenje granja i biootpada sa jednim radnikom - 1 sat**

527,49

70,00

Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – građevinski otpad – po odvozu*

979,49

130,00

Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – glomazni otpad – po odvozu**

1205,52

160,00

Odvoz i pražnjenje glomaznog otpada po m3 iznad 2m3**

263,71

35,00

Pražnjenje i odvoz kontejnera 5m³ – biorazgradivi otpad – po odvozu**

1205,52

160,00

Rad čistilice 1-3m³ po satu**

452,07

60,00

Rad djelatnika po satu**

90,41

12,00

Sve cijene su navedene bez PDV-a, na navedene cijene usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od *13% i **25%.

Konverzija cijena Kn->Eur ide po tečaju 7,5345

Napomena:

Pokretne naprave – štandovi plaćaju iznos obvezne komunalne usluge u iznosu od 753,45 kuna (100,00 Eura) mjesečno samo tijekom ljetnih mjeseci (od 06. – 09.-og mjeseca).

Pravnim i fizičkim osobama koje djelatnost ne obavljaju tijekom cijele godine, a isto dokazuju rješenjem, cijene obvezne minimalne javne usluge se uvećava koeficijentom 1,5.

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr